C-klimaat (LEADER Haspengouw)

Home   >   Projecten  >  C-klimaat (LEADER Haspengouw)

Het is duidelijk dat goed bodembeheer, in het bijzonder met het oog op een goed organische stofgehalte, onder de aandacht gebracht moet worden. Uit de statistieken van de Bodemkundige Dienst blijkt namelijk dat meer dan 1 op 3 percelen met een te laag koolstofgehalte kampt. Nochtans biedt een gunstig organische stofgehalte tal van voordelen, zowel voor de landbouwer (betere waterhuishouding, minder erosie, betere productie, beter bestand tegen de klimaatverandering,…) als voor het milieu (opslag van koolstof, minder nutriëntenverliezen, meer biodiversiteit, …).

Binnen het project lag de focus op precisielandbouwtechnieken waarvan landbouwers gebruik kunnen maken voor het optimaliseren van het organische stofgehalte. Bij 7 percelen werd de variatie in organische stof in kaart gebracht met de Veris MSP3 bodemscan. Door de link te leggen met verschillen in vochtretentie, productie,… kan het belang van een goede bodemkwaliteit op een zeer visuele manier aan de landbouwers worden voorgesteld zodat zij hiervan de meerwaarde inzien. Om die reden werd er op elk perceel gedurende één groeiseizoen een droogtegevoelig gewas (vb. aardappelen) opgevolgd. Via een variabele toediening van compost kon er vervolgens aan de variatie in organische stofgehalte binnen de percelen weggewerkt worden. Zeker bij grote, hellende en samengevoegde percelen, welke in regio Haspengouw veel voorkomen, kunnen grote verschillen binnen percelen aanwezig zijn en is het belangrijk dat hier op kleinere schaal aan kan worden gewerkt. Dit met het oog op het homogener maken van het perceel op vlak van koolstofgehalte.

Looptijd project: november 2019 – april 2022

Uitvoerders en financiering:

PIBO-campus was promotor van dit project, partners waren Bodemkundige dienst van België vzw (copromotor), Boerenbond vzw, Vlaamse Landmaatschappij.