Blik op de Bodem (LEADER Haspengouw)

Home   >   Projecten  >  Blik op de Bodem (LEADER Haspengouw)

Akkerbouw is afhankelijk van een gezonde en dus performante bodem. Hoewel de meeste landbouwers zich hiervan bewust zijn, blijkt uit de bodemstalen van de bodemkundige Dienst van België dat er nog wat werk aan de winkel is. Zo is bij de 42,6 % van de geanalyseerde bodemstalen de zuurtegraad (pH) van de bodem te laag en kampt 38,8 % van de percelen met een te laag koolstofgehalte. Uit eerder onderzoek blijkt bovendien dat bodemeigenschappen zoals het organisch koolstofgehalte en de pH niet alleen verschillen bij verschillende percelen, maar dat ook binnen éénzelfde perceel een belangrijke variatie aanwezig is. Voornamelijk bij grotere, samengevoegde percelen, dewelke in de regio Haspengouw veel voorkomen, zijn deze verschillen soms groot. Deze variatie aan bodemeigenschappen vertaalt zich ook in verschillen in gewasontwikkeling en opbrengst binnen het perceel.

Binnen het project werd een techniek uit precisielandbouw gedemonstreerd die het mogelijk maakt om de variatie aan bodemeigenschappen (pH, organische koolstof, EC) binnen een perceel in kaart te brengen en hier op in te spelen door plaatsspecifieke adviezen toe te passen. En meer efficiënte inzet van middelen zoals kalk en meststoffen moet leiden tot een optimale opbrengst en bodemkwaliteit met minimale impact op het milieu. Het optimaal inzetten van kalk zorgt namelijk voor een optimale opname en benutting van nutriënten. Daarnaast heeft een gunstige zuurtegraad ook een gunstig effect op de bodemstructuur en het bodemleven. Een optimale inzet van organische meststoffen moet op langere termijn zorgen voor het optimaliseren van het organische stofgehalte binnen het perceel en het beperken van het risico op uitspoeling. Met een steeds strenger wordende mestwetgeving is het ook voor de landbouwer interessant om kalk en mest optimaal in te zetten binnen het perceel.

Naast het demonstreren van de technieken binnen de precisielandbouw die inspelen op de variatie aan bodemeigenschappen richtte het project zich op het sensibiliseren rond het belang van bodemeigenschappen zoals de bodemzuurtegraad en het organische stofgehalte. Door aan de hand van perceelkaarten de relatie te tonen tussen verschillen in bodemeigenschappen en verschillen in opbrengst of andere bodemkwaliteitsindicatoren werd het belang van deze bodemeigenschappen zeer visueel en duidelijk voorgesteld aan de landbouwer. De toegepaste adviezen werden geëvalueerd door de gewas- en bodemkwaliteit op te volgen en ook opbrengstverschillen binnen percelen werden in kaart gebracht. Op die manier konden de landbouwer de meerwaarde van de nieuwe technieken nagaan.

Looptijd project: 1 januari 2018 – 30 juni 2020

Uitvoerders:

Het project “Blik op de Bodem” werd uitgevoerd door PIBO Campus en Bodemkundige Dienst van België.

Het project werd gefinancierd met steun van ELPO: