Kennis

Home   >   Kennis

Precisielandbouw doet meer en meer zijn intrede in Vlaamse landbouw en biedt toekomstmogelijkheden voor zowel een optimalisatie van de opbrengst als voor een efficiëntere inzet van middelen (kalk, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, water,…).

Precisielandbouw bestaat uit twee grote pijlers: enerzijds het in kaart brengen van de variabiliteit (bv. binnen een perceel) en anderzijds het zo efficiënt mogelijk toedienen van een bepaald middel (bv. meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen).

Meer specifiek toegespitst op bemesting, kunnen we de volgende definitie hanteren:
Precisiebemesting is het toedienen van de juiste meststof, in de juiste hoeveelheid, op de juiste manier, op de juiste plaats en het juiste tijdstip, zodat de plant de toegediende nutriënten maximaal benut en de verliezen minimaal zijn.