Nieuws

Home   >   Nieuws

Gebruikersgroepvergadering 11-01-2022

De start van het nieuwe jaar vormde een mooie gelegenheid voor een Precisiemest-update. De proefveldresultaten van seizoen 2021 zijn gekend en met het aanleggen van de proeven van 2022 in het vizier, was het weer tijd om samen te komen met de gebruikersgroep. Dus zaten we op 11/1 weer allemaal klaar achter ons pc-scherm, want spijtig genoeg is digitaal nog steeds het nieuwe normaal…

Om op te frissen hoe alles in zijn werk is gegaan bij de veldproeven, werden de verschillende stappen nog eens overlopen aan de hand van het boerentestveld in Kortenaken. Bodemkaart, satellietbeelden, bodemstalen en bodemscankaarten werden gecombineerd om managementzones af te bakenen waarin telkens proefvlakken met verschillende bemestingsdosissen werden aangelegd. In totaal werden op 9 velden proeven aangelegd: de 5 testvelden die voor het tweede jaar werden opgevolgd, aangevuld met 4 nieuwe boerentestvelden. Afgelopen zomer was redelijk nat, zeker in vergelijking met de droge zomer van 2020. Dit zorgde ervoor dat sommige percelen ons verrassende resultaten voorschotelden. Één enkele conclusie trekken op basis van de opbrengsten en nitraatresidu’s is moeilijk. Wel konden we op basis van de kennis uit de afgelopen twee jaar een beslissingsboom opbouwen die helpt om in te schatten voor een nieuw veld of precisiebemesting zou lonen of niet.

Een tweede deel van de vergadering ging traditiegetrouw over de NIR-sensoren voor mestanalyse. Tot nu toe lag de focus altijd op de resultaten voor stikstof en fosfor, maar op vraag van de geïnteresseerde gebruikersgroep werd er nu een blik geworpen op de data voor kalium. Hierbij bleek dat de NIR-resultaten voor kalium, net als deze voor stikstof, nauwkeuriger zijn dan deze voor fosfor. Omdat bij deze metingen tijdens het bemesten van de proefvelden hoofdzakelijk runderdrijfmest uitgereden werd, zullen we net als vorig jaar ook een reeks NIR-metingen in het labo uitvoeren. Hierbij kunnen we gericht een grote variatie aan runder- en varkensmeststalen selecteren om een completer beeld te krijgen van de nauwkeurigheid van de sensoren.

Gepakt en gezakt met goede suggesties van de gebruikersgroep trekken we seizoen 2022 in!

NIRS @ Hooibeekhoeve in the picture

Met de reeks ‘Tournée Provinciale’ gaat PlattelandsTV langs in de Vlaams provincies om verschillende facetten van landbouw in beeld te brengen. In de provincie Antwerpen werd gefocust op het verminderen van emissies. Precisiebemesting met een NIRS-sensor past perfect in dit plaatje, en dus werd een bezoek gebracht aan de Hooibeekhoeve voor een woordje uitleg hierover. Je kan het filmpje bekijken op deze link (website PlattelandsTV). Voor de nieuwsgierigen: het deel over precisiebemesting met NIRS start rond 4 min. 40.

Gebruikersgroepvergadering 10-06-2021

De zomer komt in zicht, dus het was weer tijd voor onze grote halfjaarlijkse ‘Precisiemest’-update met de leden van de gebruikersgroep. Op donderdag 10/6 mochten we niet alleen ‘oude’ bekenden verwelkomen, maar ook enkele nieuwe leden die voor de eerste keer deelnamen aan deze vergadering. Een uitstapje naar een van de proefvelden zou een leuke verwelkoming geweest zijn, maar we hebben het toch nog maar veilig online gehouden.

De vergadering ging van start met het onderzoek rond bodemscans en hoe deze informatie om te zetten naar een interpreteerbare bodemvruchtbaarheidsindex. Een vergelijking met de opbrengstresultaten van seizoen 2020 bracht echter aan het licht dat enkel de variatie in bodemvruchtbaarheid beschouwen niet voldoende blijkt om de grote opbrengstverschillen tussen de zones te verklaren. Een mogelijke verklaring voor deze grote verschillen werd gezocht in de waterbeschikbaarheid. Eerste resultaten met simulatiemodellen lijken in die richting te wijzen. Dit seizoen zullen er daarom ook vochtbepalingen gebeuren op de proefvelden.

Naast deze verdere interpretatie van de resultaten van vorig seizoen was er natuurlijk ook een blik vooruit. De lente is bijna voorbij, dus de nieuwe proefvelden zijn aangelegd. Naast de vijf proefvelden die we vorig jaar selecteerden, zijn er nu vier bijkomende boerentestvelden die we onder de loep nemen. Door bodemscans, bodemkaarten en satellietbeelden te combineren werden in elk veld managementzones afgebakend. In elke zone werd een proefplot met drie verschillende bemestingsdosissen aangelegd. Hebben de meer droogtegevoelige zones een lager opbrengstpotentieel, waardoor ze minder nutriënten benutten? En kan een deel van de bemesting dan beter ingezet worden in de zone met een hoger opbrengstpotentieel? We zoeken het uit!

Naast de bodem kreeg ook de dierlijke mest haar deel van de aandacht. Net als vorig jaar werd de mestsamenstelling gemonitord met een NIRS-sensor tijdens het uitrijden op de proefvelden. De nieuwe ton met sensor van de Hooibeekhoeve (zie bericht met filmpje hieronder) is er direct mogen invliegen en heeft zijn ‘doop’ gehad 🙂 Daarnaast werden er ook twee andere sensoren getest en vergeleken met labo-analyses van tankstalen. De variabiliteit in sensormetingen per tank was eerder beperkt, maar er was toch nog een duidelijk verschil met de labowaarden. Onze Vlaamse runderen en varkens produceren dus toch nog iets andere mest dan de kalibratiemodellen gewend zijn…

Dankzij onze actieve gebruikersgroep die ons voorziet van constructieve vragen, suggesties en discussies was het weer een zeer waardevol overleg.

NIRS @ Hooibeekhoeve

In het kader van het VLAIO-project Precisiemest heeft de Hooibeekhoeve geïnvesteerd in een mestton met NIRS-sensor. Benieuwd hoe dit eruit ziet? Bekijk dan zeker dit filmpje van provincie Antwerpen voor een woordje uitleg. De ton en sensor werden al volop ingezet voor het aanleggen van de proefvelden dit seizoen.

Gebruikersgroepvergadering 2-12-2020

Woensdag 2 december was het zover, de derde gebruikersgroepvergadering van het Precisiemest-project. Net als de vorige keer ging ook deze editie noodgedwongen door onder het motto ‘helemaal digitaal’. Desalniettemin mochten we een goedgevulde groep van geïnteresseerden verwelkomen. Na een korte kennismaking (leuk om te weten wie er nu eigenlijk schuilgaat achter die icoontjes op je scherm) werd er overgegaan tot de voorstelling van de proefveldresultaten van het afgelopen seizoen. Met een grasveld, een veld met aardappelen en drie velden met maïs werden de focusgewassen van het project mooi vertegenwoordigd.

Een eerste luik van het onderzoek demonstreerde hoe bodemparameters verkregen met een bodemscan kunnen omgezet worden in beter interpreteerbare informatie. De pH en het organische stofgehalte werden gebundeld tot een bodemvruchtbaarheidsindex, terwijl de EC vertaald werd in een droogtegevoeligheidsindex. Voor dit laatste bleken ook NDVI-kaarten op basis van vrij verkrijgbare satellietbeelden een waardevolle bron van informatie. Deze ‘vertaalde’ bodeminformatie kan verder gebruikt worden om managementzones in het perceel af te bakenen.

Op de proefvelden gaf vooral de variatie in EC de doorslag bij het bepalen van de proefzones. Het effect van de verschillende bemestingsstrategieën werd nagegaan in zowel de ‘goede’ als ‘slechte’ zones van het veld. Hierbij keken we zowel naar het effect op opbrengst als naar het nitraatresidu. Voor grote conclusies is het nog te vroeg door de bepekte hoeveelheid data. De eerste resultaten suggereren dat een lagere bemesting in een slechte zone niet per se een negatief effect heeft op de opbrengst, maar wel het nitraatresidu ten goede kan komen. Dit dient echter verder onderzocht en bevestigd te worden!

Bij het bemesten van de proefvelden werd telkens de mestsamenstelling gemonitord met een NIRS-sensor op het uitrijvoertuig. De gemeten waarden konden dan achteraf vergeleken worden met de laboresultaten van de tankstalen. In lijn met resultaten uit eerdere projecten bleek de sensor minder nauwkeurig te zijn voor fosfor dan voor stikstof. We kijken er naar uit deze technologie verder onder de loep te nemen in het volgende testseizoen, dat we trouwens al aan het voorbereiden zijn. Hierbij nemen we de waardevolle inbreng van de leden van de gebruikersgroep zeker mee.

Preciezer werken met dierlijke mest? Stel je kandidaat voor 14 december!

In het kader van het VLAIO-project Precisiemest: precisiebemesting met dierlijke mest zoeken KU Leuven, de Bodemkundige Dienst van België en Hooibeekhoeve in 2021 nog landbouwers die graag willen proberen om preciezer te bemesten door rekening te houden met de variatie in bodemeigenschappen en de variatie in mengmestsamenstelling.

Heb je een perceel:
– waar je verschillen in gewasstand of opbrengst waarneemt die vermoedelijk het gevolg zijn van verschillen in de bodem;
– waar in 2021 mais of aardappelen geteeld worden;
– dat gelegen in een straal van 50 km rond Geel of elders als er een loonwerker in de buurt is met een NIR-sensor op de drijfmesttank;
– waar de projectpartners metingen (opbrengst, nitraatresidu, … ) mogen uitvoeren; 

Stel je dan zeker kandidaat door voor 14/12/2020 te mailen naar Gert.VANDEVEN@provincieantwerpen.be en jdillen@bdb.be. De projectpartners zullen op basis van bovenstaande criteria de meest geschikte percelen selecteren voor opvolging binnen het project. Ook voor meer informatie kan je terecht bij de projectpartners.

Gebruikersgroepvergadering 11-06-2020

Op donderdag 11 juni 2020 vond de tweede gebruikersgroepvergadering van het Precisiemest-project plaats. Wegens Coronamaatregelen geen bijeenkomst op locatie deze keer, maar een online-vergadering. Na een korte opfrissing van de verschillende aspecten van het project en hoe deze onderling samenhangen, werden de verschillende proefvelden voorgesteld. De proefopzet werd ontworpen om na te gaan hoe meststoffen meer optimaal kunnen ingezet worden op een perceel. Kan eenzelfde hoeveelheid nutriënten slimmer gebruikt worden door bepaalde delen van het veld meer of minder te bemesten dan andere delen? Heeft een zone met goede opbrengst baat bij extra bemesting, of is het net de mindere zone die een extra duwtje in de rug nodig heeft? Voor de volledige resultaten is het nog te vroeg op het seizoen, maar de eerste verschillen beginnen zich al te tonen op de proefpercelen.

Naast de proefvelden was er ook aandacht voor het interpreteren van bodemscans. Deze leveren immers een pak nuttige informatie (pH, EC, OM), maar zijn niet zo eenvoudig te vertalen in concrete acties. Er werd voorgesteld hoe verschillende bodemparameters kunnen vertaald worden tot een bodemvruchtbaarheidsindex, en hoe ze gebruikt kunnen worden bij het afbakenen van managementzones op een perceel. Als derde luik binnen ‘Precisiemest’ werd toegespitst op NIRS-technologie voor het bepalen van de nutriënteninhoud van drijfmest. In een meer theoretische benadering werd nagegaan hoe de nauwkeurigheid van een NIR-sensor de effectieve bemesting beïnvloedt. ‘Nauwkeuriger is beter’ zou je denken. Inderdaad, maar hoe nauwkeurig moet een sensor zijn om een meerwaarde te geven in de praktijk? Er werden enkele eerste bevindingen gepresenteerd, waaruit blijkt dat een NIR-sensor in de praktijk ook al meerwaarde kan bieden als hij nog niet aan de strengste criteria voldoet. Dit zal verder onderzocht worden in een meer gedetailleerde vergelijking van put-en tankstaalanalyses met sensorwaardes gemeten op dezelfde vracht. De leden van de gebruikersgroep waren positief over de getoonde resultaten en gaven heel wat waardevolle feedback waarmee de onderzoekers nu verder aan de slag gaan.